Novinka

Hnojivo Florfit–Plod a květ_500 g

Florfit je krystalické hnojivo zcela rozpustné ve vodě s kompletním obsahem živin, včetně stopových prvků, které jsou po rozpuštění ve vodě rostlinám dobře dostupné. Podporuje lepší růst a následně větší násadu plodů. Hnojivo pro zeleninu má ideální poměr živin pro optimální vyhnojení. Obsahuje NPK, Mg, Ca a kompletní řadu stopových prvků. Dostatek vápníku zaručuje zdravý růst.

109 

Méně jak 5 ks skladem

Popis

Florfit je krystalické hnojivo zcela rozpustné ve vodě s kompletním obsahem živin, včetně stopových prvků, které jsou po rozpuštění ve vodě rostlinám dobře dostupné. Podporuje lepší růst a následně větší násadu plodů. Hnojivo pro zeleninu má ideální poměr živin pro optimální vyhnojení. Obsahuje NPK, Mg, Ca a kompletní řadu stopových prvků. Dostatek vápníku zaručuje zdravý růst.

Použití:

Hnojivo Florfit „Zelenina“ lze použít pro rajčata, okurky, papriky, salát, kedlubny, ředkvičky, mrkev, petržel, cibuli, česnek, květák, kapustu, pórek, celer, hrách, lilek, ale i pro drobné ovoce (jahody, maliny, angrešt, rybíz, révu…) i pro okrasné rostliny (růže, tulipány, floxy, okrasné dřeviny…).

Zeleninu doporučujeme sázet do Zahradnického substrátu Florcom.

Doporučené dávkování:

Rozmíchejte jednu odměrku v 10 litrech vody (1 odměrka=12ml což odpovídá 10g hnojiva). Po cca 30 sec. dojde k úplnému rozpuštění hnojiva a roztok je připraven pro použití. Takto připravená zálivka vystačí na 5 m2. Uvedené dávkování je orientační pro běžnou potřebu rostlin. Pro přesné stanovení dávky je třeba vycházet z rozboru půdy.

Doba použitelnosti: neomezená

Skladování: skladujte v suchu v původním obalu

Nebezpečí: H318: Způsobuje vážné poškození očí. H272: Může zesílit požár; oxidant.

Obsahuje Dusičnan hořečnatý hexahydrát, Pentahydrogen-bis(fosforečnan) draselný,

Dusičnan amonno-vápenatý, Dusicnan amonný. P210: Chraňte před teplem, horkými

povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P221:

Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. P280: Používejte

ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310:

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

ikony upozorneni

Likvidace obalu: Zcela vypotřebujte hnojivo k určenému účelu a čistý obal bez hnojiva odevzdejte do organizovaného sběru k recyklaci. Obaly s nespotřebovanými zbytky hnojiva likvidujte jako nebezpečný odpad.

Označení typu: Hnojivo NPK (Ca, Mg) se stopovými živinami, směsné hnojivo 14-7-22 (+5+2) se stopovými živinami

Celkový dusík (N) 14,00%

–          11,7% Dusičnanový dusík

–          2,3% Amonný dusík

Oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě 7,00%

–          7% (P2O5) vodorozpustný

Oxid draselný (K2O) vodorozpustný 22,00%
Oxid vápenatý (CaO) vodorozpustný 5,00%
Oxid hořečnatý (MgO) vodorozpustný 2,00%
Hodnota elektrické vodivosti v měkké vodě bez hydrogenuhličitanu/bikarbonátu  1,3 mS/cm (1g/litr)
Hodnota elektrické vodivosti ve vodě s hydrogenuhličitanu/bikarbonátem (50mg/l) 1,2 mS/cm (1g/litr)

 

Stopovými živinami jsou plně rozpustné ve vodě:

Bor (B) 0,01%
Měď (Cu) v chelátu s EDTA 0,010%
Železo (Fe) v chelátu s EDTA 0,12%
Mangan (Mn) v chelátu s EDTA 0,04%
Molybden  (Mo) 0,001%
Zinek (Zn) v chelátu s EDTA 0,010%