Obchodní podmínky společnosti Zahradní centrum „Strakovo“ s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky společnosti Zahradní centrum „Strakovo“ s.r.o., se sídlem Zahradní 459, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 29291097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddílu C, vložce 71550 upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 občan. zák. č. 89/2012 Sb. vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2.Současně tyto obchodní podmínky obsahují sdělení spotřebiteli ve smyslu ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tj. potřebné informace k uzavření kupní smlouvy.

1.3.Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zcstrakovo.cz , a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

1.4.Předmětná ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1.Pokud bude prodávajícím zřízen uživatelský, tzv. „můj účet“, bude moci kupující na základě své registrace provedené na webové stránce přistupovat do svého uživatelského prostředí. Z tohoto uživatelského prostředí bude moci provádět objednání zboží. V případě, že to webové rozhraní umožní, bude moci kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.Při registraci ne webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a tyto v případě dalších objednávek průběžně aktualizovat.
Přístup k uživatelskému účtu bude zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, případně pokud poruší své povinnosti z kupní smlouvy a obchodních podmínek.

2.3.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

3. Kupní smlouva a její uzavření

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, jeho ceně včetně DPH, o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář (objednávku) ve webovém rozhraní obchodu. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.3.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na adresu uvedenou v objednávce.

3.4.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.Cena a platební podmínky

Cenu za zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu při převzetí zboží zaslaného výhradně na dobírku v místě určeném v objednávce.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují výhradně na Kupujícího, který je spotřebitelem. Je-li tedy níže v tomto článku použito výrazu „spotřebitel“, je tím míněn.

5.2.Spotřebitel má právo dle ust. § 1829 občanského zák.č. 89/2012 Sb. odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od dne převzetí zboží, je-li předmětem několik druhů zboží nebo dodání několika částí pak ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo je-li předmětem pravidelná opakovaná dodávka zboží pak ode dne převzetí první dodávky zboží.

5.3.Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího Zahradní centrum „Strakovo“ s.r.o., Zahradní 291, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, případně na adresu elektronické pošty prodávajícího info@zcstrakovo.cz .Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je dostupný na stránce www.zcstrakovo.cz . Formulář lze stáhnout na úplném konci těchto obchodních podmínek.

5.4.V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy a to převodem na jeho bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. ( V případě živých rostlin je nezbytné vrátit zboží zásilkovou službou nebo Českou poštou způsobem, který zajistí doručení do 24 hodin od odeslání). Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

5.6.Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.7.Spotřebitel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občan. zák. nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které po vrácení není možné dále prodat ( rostliny, které nejsou životaschopné nebo nejsou v prodejním stavu – oschlé, zvadlé listy), od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyjmul a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.8. V souladu s příslušným ustanovením občanského zákoníku sděluje Prodávající spotřebiteli, že spotřebitel je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku obchodních podmínek formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, jehož vzor je přílohou obchodních podmínek.

5.9. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy a navrácení peněz doporučujeme přiložit k vrácenému zboží podepsaný průvodní dopis.

5.10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b ) u zboží se změnila výrazným způsobem cena výrobce nebo smluvního dodavatele
c ) zboží je momentálně doprodáno

V tomto případě se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu ( náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, …) .

6. Dodání zboží a cena dopravy

6.1.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující bude informován elektronickou poštou prodávajícím (případně dopravcem) o dni doručení zboží. Pokud budou předmětem kupní smlouvy nebo její součásti živé rostliny a kupující je v den dodání nepřevezme, nenese prodávající odpovědnost za stav a životaschopnost rostlin.

6.2.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, případně kupující zboží nepřevezme, je kupující povinen uhradit náklady spojené s doručením zboží.

6.3.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

6.4. Cena zboží: ceny uvedené v internetovém obchodě na stránkách www.zcstrakovo.cz jsou konečné pro koncového spotřebitele.

6.5. Celková cena dopravy a balného u menších rostlin činí 139,- Kč (platí pro bylinky, letničky, trvalky, skalničky, balkonovky–průměr květináče max. 17 cm = označení P9 – P17 resp. max C2l).

Dopravné a balné u zásilek se vzrostlými stromy v kontejnerech a rostlinami s kmínkem činí 199,- Kč na jednu objednávku ( platí pro rostliny v kontejneru od 5l a výše = označení P21 – P26 resp. C5l – C10l). Cena dopravného těžších nebo objemných zásilek bude řešena individuální nabídkou. Objednané zboží zasílá prodávající na dobírku přepravní společností Fofr. 

Celková cena dobírečného pro všechny druhy přeprav činí 40,- Kč.

6.6.Pokud zákazník zboží vrací, může využít libovolného přepravce.

6.7. Prodlením kupujícího s převzetím zboží vzniká prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění na účet kupujícího vhodným způsobem prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předaní zboží podmíněno. V případě, že kupující objednané zboží ani po uplynutí přiměřené lhůty nepřevezme je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím uhrazení účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním a doručováním zboží.

7. Dodací lhůty

7.1.Období dodávání jednotlivých druhů rostlin závisí na počasí a způsobu pěstování konkrétního druhu rostliny. Níže uvedené termíny vyřizování objednávek jsou pouze orientační. Prodávající si vyhrazuje právo změnit termíny dodání, pokud povětrnostní či teplotní podmínky nedovolí rostliny vysazovat či expedovat. Objednávky vyřizuje prodávající v došlém pořadí, ve kterém byly přijmuty.

7.2.Zasílání objednaných rostlin začíná každoročně od konce března do podzimu (vždy s ohledem na aktuální počasí). Zasílání rostlin v zimních měsících je vždy velmi rizikové. Zvláště v případě dlouhé a tuhé zimy, kdy nelze v únoru či březnu ještě přesně určit, zda sazenice přezimovaly bez následků. Navíc je po doručení k Vám zmrzlá sazenice vystavena teplotním šokům (pokojové teplotě) a výsadba na zahradu z důvodu zamrzlé půdy není možná. Z těchto důvodu dochází ke zbytečnému zklamání – k úhynu rostliny. Naším hlavním cílem je, aby rostliny dodávané od nás  prospívaly na Vaší zahradě a proto zasíláme rostliny v době kdy je nejvhodnější termím pro výsadbu – tedy nejdříve od března až dubna.

7.3. Prodávající si vyhrazuje právo objednané zboží nedodat, pokud rostliny nejsou ve stavu vhodném k prodeji konečnému spotřebiteli, nebo pokud z důvodu zásahu vyšší moci není možné rostliny dodat a kupující s tímto výslovně souhlasí.

7.4.Nejpozději 24 hodin před termínem expedice se prodávající zavazuje informovat kupujícího o termínu expedice a to prostřednictvím emailu uvedeném kupujícím v objednávce nebo telefonicky. Stornovat objednávku je možné kdykoliv před termínem expedice. Storno objednávky musí být doručeno na emailovou adresu prodávajícího před odesláním zboží.

7.5.V případě, že prodávajícímu vznikne finanční újma způsobená pozdním stornováním objednávky ze strany kupujícího, má nárok na úhradu prokazatelných a účelně vynaložených vzniklých nákladů.

7.6.V případě, že kupujícímu termín expedice nevyhovuje, oznámí toto telefonicky nebo elektronickou poštou prodávajícímu. Termín expedice bude po domluvě s kupujícím upraven tak, aby si mohl zboží vyzvednout.

8. Převzetí zboží

8.1. Zboží se považuje jako převzaté v okamžiku jeho předání kupujícímu. Kupující na základě předání potvrdí dodací list, nebo přepravní list dopravce.

8.2.V případě, že kupující v dohodnutém termínu nepřevezme zboží, má prodávající nárok na úhradu všech vzniklých nákladů týkajících se této zmařené objednávky a kupující je povinen tyto náklady uhradit.

8.3.Za dohodnutý termín se považuje den prvního pokusu o doručení zboží zvýšený o 2 dny.

8.4.Nepřevezme-li kupující zboží do 3 dnů ode dne, kdy se jej přepravní služba poprvé pokusila doručit, je prodávající oprávněn nechat zaslat zboží zpět na svou doručovací adresu. Prodávající má nárok na uhrazení prokazatelných nákladů, které mu tímto jednáním vznikly, zejména může požadovat cenu dopravy tam i zpět, balné a další prokazatelné náklady.

9. Platební podmínky

Platbu za zboží je možné uskutečnit:

a ) v hotovosti při převzetí dodávky zboží (dobírka)
b ) platbou platební kartou při převzetí zboží ( platbu přebírá dopravce)
c ) předem převodem na bankovní účet prodávajícího

Česká spořitelna, č.ú. 2817441379/0800

Jako variabilní symbol při bezhotovostní platbě předem použijte číslo faktury, příp. číslo uvedené v potvrzené objednávce. Zboží lze také po předchozí domluvě odebrat osobně přímo v prodejně prodávajícího na adrese: Zahradní centrum „Strakovo“ s.r.o., Zahradní 291, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.
U objednávek nad 3000,- Kč si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu předem na bankovní účet prodávajícího až do výše 100%.

10. Práva z vadného plnění, záruční doba

10.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy tj. občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a jsou dále uvedena v reklamačním řádu umístěním webovém rozhraní prodávajícího. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na adrese Zahradní centrum „Strakovo“ s.r.o., Zahradní 291, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

10.2. Záruční doba na dodané rostliny se řídí ust. § 21 zák.č. 219/2003 Sb. a je při koupi rozmnožovacího materiálu jednoletých druhů, s výjimkou sazenic zeleniny 1 rok, pokud nebude sjednána delší. U víceletých druhů končí záruční doba 1 rok po dosažení vývojového stupně potřebného k určení pravosti odrůdy. U sazenic zeleniny a květin je záruční doba 2 týdny.

10.3. Prodávající poskytuje na všechny víceleté rostliny ( keře, stromy, růže a živé ploty ), které potřebují několik let, než dosáhnou plného vzrůstu záruku v délce trvání 2 let a na semena, cibulky, hlízy, rostliny v květináčích a jednoleté rostliny záruku v délce 1 roku. Tato záruka běží ode dne nákupu do konce první doby květu daného produktu.
Záruka se nevztahuje na: škody na zboží vzniklé úmyslně či z nedbalosti, škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo nedostatečné údržby, na běžné opotřebení a užité zboží,
škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k užívání zboží, nedostatečné zálivky rostlin popř. možného vymrznutí mladého rostlinného materiálu.

11. Práva k duševnímu vlastnictví

11.1.Informace o doporučení/rady uváděné na webové stránce či jiných publikacích prodávajícího jsou určeny výhradně pro osobní užití návštěvníků webové stránky a musí být chápany pouze jako rady a doporučení osvědčených postupů.

11.2.Veškerý písemný, fotografický či grafický obsah webové stránky, katalogů a dalších publikací stejně jako jeho výběr a uspořádání a dále softwarové kompilace jsou autorským právem chráněným vlastnictvím prodávajícího či osob, které prodávající poskytly práva k jejich užívání. Všechna práva jsou vyhrazena.

11.3.Žádná část této webové stránky nesmí být reprodukována-mechanicky či elektronicky- včetně fotokopírování nebo jiným způsobem, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nebo příslušných vlastníků autorských práv.

11.4.Veškeré názvy, loga, slogany či jiné výrazy mohou být chráněny ochrannými známkami prodávajícího či jiných osob a společností. Veškeré neoprávněné používání takových ochranných známek je nezákonné. Uživatelé webových stránek nesmí umožnit třetím stranám nebo se podílet na kopírování, reprodukování, přenášení, distribuování, využívání pro vlastní komerční účely nebo vytváření vyňatých děl z takových materiálů či obsahu. V případě zjištění dalšího šíření či komerčního zneužití obsahu musí příslušná osoba, která se o takovém jednání dozvěděla, ihned kontaktovat prodávajícího.

11.5.Uživatelé webu souhlasí, že zveřejněním materiálů na webové stránce poskytují prodávajícímu a jeho licenčním uživatelům zdarma neodvolatelné právo platnosti využívat takové materiály v rámci webu prodávajícího ( Strakovo) či jakkoliv jinak. Tento souhlas zahrnuje kopírování, distribuci, další šíření a přenos či upravení nebo editování takových materiálů.

12. Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení

12.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů : jméno, příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo ( dále uváděných jako „osobní údaje“).

12.3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, marketingovým účelům včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách.

12.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu a to při splnění zákonných podmínek za účelem nabízení obchodu a služeb, kteří je však nesmí předat jiné osobě.

12.5.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.6.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo na poskytnutí předmětné informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
V případě shora uvedených pochybností o dodržování práv správcem se může kupující rovněž obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochra 27, Praha 7.

12.7.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a dále souhlasí se zasílám obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.8. Kupující může kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení dle předcházející věty buď kliknutím na odkaz uvedený v závěru jednotlivého obchodního sdělení, nebo sdělením odeslaným elektronicky na adresu: info@zcstrakovo.cz

12.9.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.10.Změna uložených osobních dat je možná po přihlášení kupujícího do uživatelské sekce nebo na základě telefonického nebo emailového vyžádání kupujícího u prodávajícího. 12.11. Veškerá uložená osobní data kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze. 12.12. Informace od kupujícího jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů číslo 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

13. Závěrečná ustanovení

13.1.Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně platných právních předpisů.

13.2.Případné spotřebitelského sporu mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může podle typu nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby kontaktovat věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení sporu uvedený v aktualizovaném seznamu vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz pokud nebude následně určen jiný subjekt. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr.

13.3.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamační řád, které jsou umístěny na webových stránkách prodávajícího
Kontaktní údaje prodávajícího : doručovací adresa : Zahradní centrum „Strakovo“ s.r.o., Zahradní 459, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Jakékoliv reklamace a stížnosti ohledně objednávek zasílejte na e-mail: info@zcstrakovo.cz nebo využijte telefonní číslo naší zákaznické linky. Zákaznický servis je v provozu od pondělí do pátku, od 10:00 do 18:00 hodin.

13.4.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13.5.Tyto podmínky jsou platné od 01.04.2018 do odvolání nebo vydání nových obchodních podmínek.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy